SylwiaObrebska_300

Sylwia Obrębska

terapeutka pedagogiczna i pedagog szkolny

dyrektor „Dobrego Startu”

Absolwentka Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Zdobyła praktykę zawodową na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela terapeuty z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Dobrym Starcie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Zajmuje się stymulacją rozwoju, diagnozą oraz terapią funkcji zaburzonych, od których zależy powodzenie dziecka w nabywaniu umiejętności szkolnych. Szczególny nacisk kładzie na rozwój dziecka przedszkolnego: Jeśli chcemy zmniejszyć rosnące statystyki dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, musimy skupić się wspomaganiu rozwoju przedszkolaka oraz uświadamianiu rodziców i opiekunów, że jest to optymalny czas na wychwytywanie i korekcję nieprawidłowości. Tylko wtedy możemy mówić o dobrym starcie.

Odbyła szkolenia dające pełne uprawnienia do stosowania narzędzi diagnostycznych PTPiT oraz uprawniające do samodzielnego szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych:

 • DIAGNOZA SŁUCHU OBWODOWEGO I CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO SAT-II (PTPiP GDAŃSK)
 • „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym”,
 • „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”,
 • „Bateria-8, 7/9 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej”,
 • „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów”.

Ukończyła także szkolenia:

 • WARSZTATY TERAPEUTYCZNE BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM SZKOLNY
 • TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ METODĄ CAŁOŚCIOWĄ Z WYKORZYSTANIEM SAT-II (PTPiP GDAŃSK)
 • „Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C) APD. Nowe możliwości diagnozy” w Centrum Wspierania Rozwoju Osobowości,
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli”,
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” i „Metody badania zagrożenia dysleksją” w Portalu Konferencje Logopedyczne,
 • „Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” – poziom I w Polskim Towarzystwie Dysleksji,
 • „Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym” – autorskie szkolenie prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz (Akademia Edukacji),
 • „Kształcenie zmysłów” w Polskim Ośrodku Edukacji Montessori,
 • „Rola pedagoga jako koordynatora zespołu ds. Specjalistycznych potrzeb edukacyjnych” w Centrum Kompetencji Forum,
 • Terapia ręki. Grafomotoryka,
 • Terapia ręki. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
 • Terapia ręki. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz).

AureliaIlnicka_300

Aurelia Ilnicka

logopeda, neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne oraz studiów podyplomowych:

 • w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka na Akademii Bydgoskiej,
 • na kierunku logopedia na Uniwersytecie Gdańskim,
 • na kierunku neurologopedia w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną, które obejmują terapię zaburzeń mowy, opóźnionego rozwoju komunikacji, dyslalię, jąkanie, a także terapię rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych oraz z uszkodzonym słuchem i terapię afazji i dyzartrii.

Uczestniczyła w szkoleniu dla logopedów „Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia”. Praktykę logopedyczną z zakresu terapii jąkania metodą rytmizacji mówienia odbywała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TOP” w Warszawie pod kierunkiem dr. Kszysztofa Szamburskiego.

Brała czynny udział w Ogólnopolskim Zjeździe Osób Jąkających Się połączonym z warsztatami dla uczestników i terapeutów. Regularnie uczestniczy w konferencjach dla logopedów, pedagogów i nauczycieli.

Justyna Siwińska
psycholog

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia. Od 2006 roku pracuje z dziećmi (głównie niepełnosprawnymi) prowadząc z nimi zajęcia indywidualne i grupowe.
Odbyła studia podyplomowe w zakresie:

 • pedagogiki przedszkolnej z terapią zaburzeń rozwojowych; UKSW Warszawa 2008r.
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi; UW Wydz. Psychologii 2010r.
 • diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny; UW Wydz. Psychologii, 2013r.

Szkolenia:

 • Makaton – program rozwoju komunikacji ( szkolenie podstawowe)
 • Videotrening komunikacji ( VIT);
 • Podstawy polskiego języka migowego.
 • Terapia funkcji wzrokowych u dzieci z trudnościami w uczeniu się”
 • Żywienie dziecka w wieku szkolnym
 • Trudne zachowania u dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
 • Nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Warsztaty terapeutyczne „Integracja bilateralna” – program szkolny
 • Stres- jego wpływ na funkcjonowanie człowieka. Zespół stresu ostrego ASD. Zespół stresu pourazowego PTSD.

Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W Dobrym Starcie prowadzi zajęcia terapii psychologicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

Malwina Marcińczyk
pedagog specjalny, terapeutka pedagogiczna

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
I stopień – oligofrenopedagogika/ pedagogika przedszkolna ,II stopień – terapia pedagogiczna
Praktykę pedagogiczną zdobyła jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w placówkach dla dzieci w normie intelektualnej oraz przedszkolach specjalnych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
W Dobrym Starcie prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym , z zakresu stymulacji i terapii pedagogicznej.
Szkolenia:

 • WARSZTATY TERAPEUTYCZNE „BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM SZKOLNY”

Dorota Kobosko
logopeda /nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ponadto absolwentka Podyplomowego Studium: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu oraz dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i nauczaniu wczesnoszkolnym.

W Dobrym Starcie pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię logopedyczną, która obejmuje swoim zakresem zaburzenia mowy, opóźniony rozwój komunikacji, dyslalię.

„Dobry start” – najlepsza terapia dziecięca w Grodzisku Mazowieckim